0
0 €

Produkt bol vložený do košíka

Reklamácia

Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má tovar pri prevzatí kupujúcim. Pri veciach predávaných za nižšiu cenu nezodpovedá za vadu, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena. Ak nejde o veci, ktoré sa rýchlo kazia, alebo o použité veci, zodpovedá predávajúci za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí veci v záručnej dobe.

 

Záručná doba je v prípade nového tovaru 24 mesiacov, rozbaleného tovaru 24 mesiacov, používaného alebo zánovného tovaru 12 mesiacov, spotrebného tovaru a drobného spotrebného materiálu (napríklad: brnkátka, struny, a pod.) 3 mesiace, pričom v rámci záruky sa posudzujú iba materiálové a výrobné vady takéhoto tovaru. Zárukou tovaru podliehajúcemu skaze je kupujúci oprávnený uplatniť právo z vady do 24 mesiacov, ak však je na tovare uvedený dátum spotreby, záručná doba sa skracuje iba do dátumu vyznačeného na obale tovaru.

 

Záručná doba pre kupujúceho, ktorý nie je spotrebiteľom, je 12 mesiacov.

 

Ak má kúpenú vec uviesť do prevádzky iný podnikateľ než predávajúci, začne záručná doba plynúť až odo dňa uvedenia veci do prevádzky, pokiaľ kupujúci objednal uvedenie do prevádzky najneskôr do troch týždňov od prevzatia veci a riadne a včas poskytol na vykonanie služby potrebnú súčinnosť.

 

Na uplatnenie reklamácie postačuje doklad o kúpe.

 

Ak má tovar vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť.

 

Kupujúci by však nemal ďalej používať vec, na ktorej zistil vadu. Ak ide o chyby, ktoré sa vyskytnú po kúpe, treba ich vytknúť bez zbytočného odkladu od zistenia chyby, najneskôr do uplynutia záručnej doby. Po uplynutí záručnej doby právo na reklamáciu zanikne.

 

Opotrebovanie charakteristické pre daný materiál alebo použitie sa nepovažuje za vadu. Nejde o vadu, pokiaľ z povahy predanej veci vyplýva, že jej životnosť je kratšia než záručná doba a keď pri obvyklom užívaní takej veci dôjde k jej celkovému opotrebovaniu ešte pred uplynutím záručnej doby.

 

Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezchybnú, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať. Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny veci.

 

Práva zo zodpovednosti za vady sa uplatňujú u predávajúceho, na adrese sídla. Ak je však v záručnom liste uvedený záručný servis, ktorý je v mieste predávajúceho alebo v mieste pre kupujúceho bližšom, uplatní kupujúci právo na opravu v záručnom servise. Záručný servis je povinný opravu vykonať v lehote najneskôr do 30 dní.

 

Ak dôjde k výmene, začne plynúť záručná doba znova od prevzatia novej veci. To isté platí, ak dôjde k výmene súčiastky, na ktorú bola poskytnutá záruka.

 

Vybavením reklamácie sa rozumie ukončenie reklamačného konania odovzdaním opraveného výrobku, výmenou výrobku, vrátením kúpnej ceny výrobku, vyplatením primeranej zľavy z ceny výrobku, písomná výzva na prevzatie plnenia alebo jej odôvodnené zamietnutie.

 

Pri uplatnení reklamácie predávajúci určí spôsob vybavenia reklamácie ihneď alebo v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu výrobku alebo služby, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr; vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má kupujúci právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok.

 

Kupujúci má právo na úhradu nevyhnutných a účelne vynaložených nákladov (najmä poštovného, ktoré uhradil pri odosielaní reklamovaného tovaru), ktoré mu vznikli v súvislosti s uplatnením oprávnených nárokov. Predávajúci si však vyhradzuje právo zamietnuť kupujúcemu preplatenie neúmerne alebo neúčelne vynaložených nákladov na doručenie reklamovaného tovaru, pričom bude pri posúdení oprávnenosti nároku kupujúceho - spotrebiteľa vychádzať z možností najlacnejších spôsobov prepravy, ktoré sú pre spotrebiteľa bežne dostupné pri vynaložení primeraného úsilia. Za prípadné poškodenie reklamovaného tovaru následkom individuálnej prepravy predávajúci neručí.

 

Predávajúci je povinný pri uplatnení reklamácie vydať kupujúcemu potvrdenie. Ak je reklamácia uplatnená e-mailom, predávajúci je povinný potvrdenie o uplatnení reklamácie doručiť kupujúcemu ihneď, ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie; potvrdenie o uplatnení reklamácie sa nemusí doručovať, ak kupujúci má možnosť preukázať uplatnenie reklamácie iným spôsobom.

 

Záruka sa nevzťahuje na vady spôsobené:

  • mechanickým poškodením tovaru, ktoré spôsobil kupujúci po prevzatí produktu,
  • používaním tovaru v rozpore s inštrukciami výrobcu,
  • používaním tovaru v podmienkach, ktoré nezodpovedajú prostrediu, pre ktorý je tovar určený,
  • neodborným zásahom pri používaní alebo zanedbaním starostlivosti a údržby tovaru,
  • nadmerným zaťažovaním v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii k tovaru, všeobecnými zásadami, technickými normami alebo bezpečnostnými predpismi platnými v SR,
  • pri preprave produktu po prevzatí kupujúcim,
  • vodou, ohňom, statickou alebo atmosférickou elektrinou alebo iným zásahom vyššej moci, použitím iných komponentov, než sú komponenty použité výrobcom, alebo dodávateľom
  • opravou alebo úpravou tovaru osobami, ktoré nie sú oprávnené na vykonávanie záručných opráv, opotrebovaním, charakteristickým pre daný materiál alebo použitie.

 

Ak bude kupujúci reklamovať vyššie uvedené vady, reklamácia môže byť odôvodnene zamietnutá.

 

V prípade reklamácie prosím vyplňte Reklamačný formulár a odošlite nám ho e-mailom na adresu:

 

 

Tieto stránky používajú súbory cookies. Tým, že na stránkach zotrváte, súhlasíte s tým, že ich môžeme používať. Viac informácií.

Súhlasím